Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego napisane na tej stronie internetowej zarządzają korzystaniem z tej strony. Niniejsze Warunki będą stosowane w pełni i będą miały wpływ na korzystanie z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na akceptację wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Nie wolno Ci korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych Standardowych Warunków Witryny.

Nieletni lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

2. Prawa własności intelektualnej

Poza treściami będącymi własnością użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Coronavirus Wrocław i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie.

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję jedynie w celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie internetowej.

3. Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia w odniesieniu do wszystkich następujących kwestii:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej w innych mediach;
  • sprzedaż, sublicencjonowanie i/lub inne formy komercjalizacji jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • publiczne odtwarzanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • korzystanie z tej Strony w sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Strony;
  • wykorzystywanie tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób mogący zaszkodzić Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z tą Witryną;
  • korzystanie z tej Witryny do celów reklamowych lub marketingowych.

Niektóre obszary niniejszej Witryny nie są dostępne dla użytkownika i Coronavirus Wrocław może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do tych obszarów w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które mogą Państwo posiadać do tej strony internetowej są poufne i muszą Państwo zachować ich poufność.

4. Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach Witryny Internetowej "Twoja Zawartość" oznacza dowolny materiał audio, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które chcesz wyświetlić na tej Witrynie. Wyświetlając Twoją Zawartość, udzielasz Coronavirus Wrocław niewyłącznej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, sublicencjonowanej licencji na użytkowanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.

Twoja Zawartość musi być własnością użytkownika i nie może naruszać praw osób trzecich. Coronavirus Wrocław zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej z Twoich Zawartości z tej Witryny w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

5. Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana "tak jak jest" ze wszystkimi błędami, a Coronavirus Wrocław nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji związanych z tą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto, nic, co jest zawarte w tej Witrynie nie może być interpretowane jako doradzanie użytkownikowi.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Coronavirus Wrocław, ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów i pracowników nie ponosi odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego z lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. Coronavirus Wrocław, w tym jej członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wtórną lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej strony.

7. Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz Coronavirus Wrocław w pełnym zakresie od wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, podstaw powództwa, szkód i wydatków wynikających w jakikolwiek sposób z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, postanowienia takie zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

9. Zmiana warunków

Coronavirus Wrocław ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, gdy uzna to za stosowne, a korzystając z tej strony internetowej, użytkownik powinien regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

10. Przydział

Coronavirus Wrocław może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik nie może jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

11. Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Coronavirus Wrocław a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a Użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce w celu rozstrzygania wszelkich sporów.