Polityka prywatności

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAUFANIE OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY SĄ DLA NAS BARDZO WAŻNE. CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ PAŃSTWA O NASZYCH ZASADACH GROMADZENIA, PRZETWARZANIA, ZABEZPIECZANIA, PRZEKAZYWANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POINFORMOWAĆ DO KOGO MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

(1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dalej „Administrator” lub „My” jest Stowarzyszenie EUROPA FORUM z siedzibą pl. Solny 4, 50-060 Wrocław.

KRS: 0000153478, NIP: 8992482614, REGON: 932913590

Administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z RODO.

(2) KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Dane kontaktowe Administratora:

- e-mail: info@ef.com.pl
- adres do korespondencji: pl. Solny 4, 50-060 Wrocław

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych są określone w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza strona powstała w celu ułatwienia osobom zainteresowanym zorganizowania pomocy sąsiedzkiej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Za pośrednictwem naszej strony https://coronavirus-wroclaw.pl/szukam-pomocy/ dajemy możliwość nawiązania bezpośredniej komunikacji pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy a osobami zainteresowanymi jej udzieleniem.

Dane, które publikujemy na naszej stronie, to dane osobowe osób oferujących swoją pomoc (takie jak Imię, rodzaj oferowanej pomocy, dzielnica, kod pocztowy, nr telefonu lub e-mail do kontaktu, uwagi) w celu umożliwienia bezpośredniego skontaktowania się z tymi osobami przez osoby poszukujące takiej pomocy. Informacje o osobach oferujących swoją pomoc będą dostępne publicznie na stronie internetowej w postaci niezaszyfrowanej listy tak aby osoby potrzebujące pomocy miały możliwość bezpośredniego kontaktu.

Zgłaszając swoją pomocy musisz: być pełnoletni, z uwagą zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem oraz przeczytać i zrozumieć informacje dotyczące oferty. Zabronione jest podawanie cudzych danych osobowych. Pamiętaj też, że decydując się na podanie swoich danych osobowych działasz na własną odpowiedzialność – miej na uwadze, że do opublikowanych danych osobowych, z uwagi na zasięg sieci Internet, może mieć dostęp każdy kto odwiedza serwis https://coronavirus-wroclaw.pl/, bez względu na miejsce pobytu. Możesz chronić swoje dane poprzez podawanie niezbędnego minimum.

Twoje dane zbieramy również w sytuacji, gdy wypełnisz formularz kontaktowy - tych danych jednak nie publikujemy na stronie. Formularz kontaktowy służy Wam do kontaktu z nami.

Prosimy uważać, bo niosąc pomoc lub z niej korzystając- jesteście w kontakcie z obcymi osobami. W tym przypadku nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa.

(3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

Cel przetwarzania danych: Podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania:

Ułatwienie zorganizowania pomocy sąsiedzkiej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, przez opublikowanie na stronie https://coronavirus-wroclaw.pl/szukam-pomocy/ danych osobowych osób oferujących pomoc w celu umożliwienia bezpośredniego skontaktowania się z tymi osobami przez osoby poszukujące takiej pomocy. Zakres danych: Imię, rodzaj oferowanej pomocy, dzielnica, kod pocztowy, nr telefonu lub e-mail do kontaktu, uwagi.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ( Twoja zgoda na przetwarzanie)

Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych lub do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem w sposób podany w punkcie (2). W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

O ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie https://coronavirus-wroclaw.pl/kontakt/ lub przesłane do nas w wiadomości e-mail.

Zakres danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, treść wiadomości.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Twoje żądanie tj. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, prośba o kontakt wystosowana przez Ciebie przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej).

Dane przechowywane są do momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, gdy zostanie zgłoszona w sprawie reklamacja, żądanie itp. (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji).

Przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV).

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda na przetwarzanie).

Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych - zobacz też punkt (8).

Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora.

Jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

W przypadku, w którym dane osobowe i treść korespondencji stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(4) ODBIORCY DANYCH

Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe będą przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:

podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy technicznej tj. getsix Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław (podmiot przetwarzający, sponsor projektu, sponsor i członek stowarzyszenia) oraz innym dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu).

• podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy prawnej,

W szczególnych sytuacjach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. w ramach prowadzonych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, działającym a podstawie odrębnych przepisów.

Administrator może zabezpieczyć dane dla celów dowodowych:
a) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania;
b) na pisemny wniosek osób trzecich.

(5) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC i Formstack LLC. Podmioty te gwarantują, że dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne, ponieważ są chronione w ramach porozumienia UE-USA - zobacz też Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez TARCZĘ PRYWATNOŚCI UE-USA. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI oraz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TVUtAAO. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w pkt.2).

Miej na uwadze, że upublicznione na stronie https://coronavirus-wroclaw.pl/szukam-pomocy/ dane osobowe - nie będą, co do zasady, przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) - niemniej jednak z uwagi na zasięg sieci Internet do opublikowanych danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty z państw spoza EOG.

(6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator pozyskuje taką zgodę. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie – szczegóły punkt (3) - kontaktując się z Administratorem w sposób podany w punkcie (2).

Przetwarzanie danych osobowych nie zawsze wymaga zgody. Nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych jeżeli spełniona jest jakakolwiek inna przesłanka legalizująca ich przetwarzanie zgodnie z Art. 6 RODO np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami) lub podejmujemy działania na Twoje żądanie lub z Twojej inicjatywy.

Na zasadach określonych w RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługują również następujące prawa:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania tych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych (”bycia zapomnianym”) lub do ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych - (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  • prawo do przenoszenia tych danych osobowych.

W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres info@ef.com.pl, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora pl. Solny 4, 50-060 Wrocław. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Administrator Danych jest obowiązany, udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli jej zdaniem przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

(7) OBOWIĄZEK LUB BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Administratorowi danych osobowych czy też korzystanie z serwisu https://coronavirus-wroclaw.pl/ jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych wskazanych w formularzach zgłoszeniowych uniemożliwia opublikowanie oferty pomocy i korzystanie z serwisu.

(8) CIASTECZKA (PLIKI COOKIE)

Strona internetowa https://coronavirus-wroclaw.pl/ wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, telefon). Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej - całkowicie zablokować automatyczną instalację plików cookies lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Więcej informacji:

(9) ANALIZA INTERNETOWA

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(10) PLIKI LOGU SERWERA

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania treści.

(11) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

(12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.